POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI TST SERVIS, A.S.

 

Představenstvo společnosti TST servis, se sídlem v Praze 4, Šífařská 1/3, svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28.11.2017 v 10.00 na adrese Spálená 95/25, 110 00 Praha 1

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti
  2. Volba předsedy valné hromady
  3. Schválení jednacího řádu valné hromady
  4. Volba zapisovatele valné hromady
  5. Schválení změny podoby akcií a určení lhůty k odevzdání listinných akcií
  6. Schválení usnesení z valné hromady
  7. Ukončení valné hromady

 

Návrh usnesení valné hromady k navrhovaným záležitostem

  • K bodu 5. navrhovaného programu:

Valná hromada rozhoduje dle ust. § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 434 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodník korporacích, ve znění pozdějších předpisů, o přeměně 1.300 kusů listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na zaknihované akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a bere na vědomí, že představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu zveřejní toto rozhodnutí a zároveň jej uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vlaná hormada určuje k odevzdání listinných akcií lhůtu 2 (dva) měsíce od zveřejnění tohoto rozhodnutí.

  • Další usnesení procesní povahy.

 

V Praze dne 24.10.2017

 

Ing. Zdeněk Červinek

předseda představenstva

 

Dokument ke stažení ve formátu PDF: VH 2017-2[4284]  (PDF zvětšíte tlačítkem „+“ vpravo dole v prohlížeči)

Pozvánka na valnou hromadu – 28.11.2017
TST Servis, a.s.