POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI TST SERVIS A.S.

představenstvo společnosti TST servis a.s., se sídlem Moskevská 1558/63b, 101 00 Praha 10 – Vršovice,
svolává 

VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 18. 8. 2021 v 14:00 hod. v kanceláři advokáta Mgr. Ondřeje Vokála na adrese Na Rokytce 1081/8, 18000 Praha 8

 

POŘAD JEDNÁNÍ:

 1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba předsedy valné hromady
 3. Schválení jednacího řádu valné hromady
 4. Volba orgánů valné hromady (zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
 5. Rozhodnutí o změně stanov – úprava počtu hlasů připadajících na jmenovitou hodnotu akcie
 6. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu
 7. Schválení usnesení z valné hromady
 8. Ukončení valné hromady

 

S ohledem na to, že na pořadu valné hromady je změna stanov společnosti, upozorňuje v souladu s čl. VII odst. 5 stanov společnosti představenstvo akcionáře na jejich právo zdarma nahlédnout ve výše označeném sídle společnosti do návrhu změny stanov, a to ve lhůtě do 16.8.2021.

 

NÁVRHY USNESENÍ K NAVRHOVANÝM ZÁLEŽITOSTEM

 

K bodu 5. navrhovaného programu:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti, a to tak, že článek VII odst. 11. písm. a) stanov společnosti nově zní takto: „Na každou 1 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden (1) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti odpovídá výši základního kapitálu společnosti vyjádřené v korunách.“

Zdůvodnění navrhovaného usnesení: Uvedené usnesení je přijímáno za účelem odstranění komplikací při hlasování na budoucích valných hromadách, které by se vyskytly v důsledku navrhovaného snížení základního kapitálu dle bodu 6. tohoto programu. Ve stanovách společnosti je aktuálně stanoveno, že 1 hlas připadá na každých 10.000 Kč jmenovité hodnoty akcie. Má-li být se snížením základního kapitálu společnosti spojeno snížení jmenovité hodnoty akcie na hodnotu 3.850 Kč, je nezbytné přijmout novou úpravu hlasování na valné hromadě tak, aby jmenovitá hodnota akcie, na kterou dle stanov připadá 1 hlas na valné hromadě, nebyla vyšší, než bude skutečná jmenovitá hodnota akcie po snížení základního kapitálu. Uvedené usnesení nemění poměr hlasovacích sil jednotlivých akcionářů společnosti. Mění se pouze celkový počet hlasů ve společnosti, který bude dle klíče 1 Kč = 1 hlas odpovídat výši základního kapitálu společnosti vyjádřené v korunách českých.

 

K bodu 6. navrhovaného programu:

Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech akcií společnosti, a to v rozsahu celkové částky 7.995.000 Kč (slovy: sedm milionů devět set devadesát pět tisíc korun českých), tj. z 13.000.000 Kč (slovy: třináct milionů korun českých) na 5.005.000 Kč (slovy: pět milionů pět tisíc korun českých).

Toto snížení základního kapitálu se uskuteční za následujících okolností:

 • Účel snížení základního kapitálu:

Dle účetní závěrky za rok 2020 eviduje společnost neuhrazenou ztrátu z minulých let ve výši
5.985.746,12 Kč (slovy: pět milionů devět set osmdesát pět tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých a dvanáct haléřů). Účelem snížení základního kapitálu je vyrovnání neuhrazené ztráty z minulých let v rozsahu zachyceném v účetní závěrce za rok 2020 (nominální snížení základního kapitálu) a výplata zbylé části částky, o kterou se základní kapitál společnosti snižuje, akcionářům společnosti v poměru jimi vlastněných podílů.

 

 • Rozsah snížení základního kapitálu

Základní kapitál společností se sníží o 7.995.000 Kč (slovy: sedm milionů devět set devadesát pět tisíc korun českých), tedy oproti současné výši základního kapitálu 13.000.000 Kč (slovy: třináct milionů korun českých) bude po snížení nově zapsaná výše základního kapitálu činit 5.005.000 Kč (slovy: pět milionů pět tisíc korun českých).

 

 • Způsob snížení základního kapitálu

Ke snížení základního kapitálu společnosti dojde snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti. Společnost vydala 1.300 ks akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena o 6.150 Kč (slovy: šest tisíc sto padesát korun českých), takže po snížení bude nová jmenovitá hodnota každého jednoho ks akcie společnosti činit 3.850 Kč (slovy: tři tisíce osm set padesát korun českých).

 

Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené centrálním depozitářem cenných papírů na základě příkazu společnosti ke změně jmenovité hodnoty akcií v důsledku snížení základního kapitálu.

 

 • Způsob, jakým bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu

Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude ve své části 5.985.746,12 Kč (slovy: pět milionů devět set osmdesát pět tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých a dvanáct haléřů) použita k vyrovnání ztráty z minulých let zachycené v účetní závěrce společnosti za rok 2020. S touto částí částky odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo pouze v účetním smyslu a pro vyloučení pochybností se uvádí, že nebude vyplacena akcionářům společnosti.

Zbylá část částky odpovídající snížení základního kapitálu bude ve výši 2.009.253,88 Kč (slovy: dva miliony devět tisíc dvě stě padesát tři korun českých a osmdesát osm haléřů) bude vyplacena akcionářům společnosti, a to poměrně podle výše jimi vlastněných podílů na společnosti.

 

 • Lhůta pro předložení akcií

S ohledem na povahu akcií společnosti jakožto zaknihovaných cenných papírů neurčuje valná hromada akcionářům lhůtu pro předložení akcií společnosti ve smyslu ust. § 516 písm. f) ve spojení s § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

 

 • Povinnosti představenstva

Představenstvo společnosti bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetních operací postupovat v souladu se závaznými právními předpisy.

Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, v níž jsou zapsány akcie společnosti, byl proveden zápis změny jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Zdůvodnění navrhovaného usnesení: Uvedené usnesení je přijímáno za účelem konsolidace a optimalizace hospodářského stavu společnosti s ohledem na evidovanou účetní ztrátu z minulých let, jakož i za účelem konsolidace vnitřních poměrů společnosti s cílem zefektivnění rozhodovacích procesů a obchodního vedení společnosti. V podrobnostech jsou usnesení a další postup představenstva společnosti na jeho základě odůvodněny v jednotlivých podbodech navrhovaného usnesení výše.

 

Další usnesení procesní povahy

 

V Praze dne 1. 7. 2021

 

za představenstvo společnosti TST servis a.s.
Mgr. Ondřej Vokál, advokát
na základě plné moci

Pozvánka ke stažení v PDF formátu

Návrh úplného znění stanov

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU