Pozvánka na valnou hromadu společnosti TST servis a.s.

 

Představenstvo společnosti TST servis a.s., se sídlem v Praze 10 – Vršovicích, Moskevská 1558/63 b, svolává

 

 

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 

která se bude konat dne 20. 06. 2022 v 10:00 hodin v kanceláři AK Slaninová-Vokál na adrese Příběnická 20, 130 00   Praha 3 – Žižkov

 

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti
  2. Volba předsedy valné hromady
  3. Schválení jednacího řádu valné hromady
  4. Volba orgánů valné hromady (zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů)
  5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti firmy, stavu jejího majetku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
  6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční závěrky a stanovisko k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
  7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021, schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
  8. Návrh a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2022 a schválení vyplacení odměn představenstva a dozorčí rady za rok 2021
  9. Schválení usnesení z valné hromady
  10. Ukončení valné hromady

 

 

 

 

 

Návrhy usnesení k navrhovaným záležitostem

 

K bodu 7. navrhovaného programu:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

Představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku společnosti a způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021. Účetní závěrka společnosti bude prezentována na valné hromadě.

 

K bodu 9. navrhovaného programu:

Valná hromada schvaluje Návrh odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2022 a schvaluje vyplacení odměn představenstva a dozorčí rady za rok 2021.

Představenstvo předloží valné hromadě svůj návrh odměňování členů orgánů a zároveň návrh na vyplacení odměn za rok 2021

Pozvánka ke stažení v PDF formátu

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 20. 06. 2022